นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์ www.hobbyqr.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมและรักษาไว้ ของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด (Alphageek Co., Ltd.) ดังนั้น

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะทำการเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ทำการติดต่อ ให้ข้อมูล หรือทำธุรกรรมใด ๆ กับเราไม่ว่าช่องทางใด ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างบัญชี (Account) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ email address เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ ได้แก่ รายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ช่วงเวลา จำนวนครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ และคลิกดูสินค้าหรือใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์ และรวมถึงข้อมูลที่ได้จาก Cookie ด้วย
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เรา เช่น ข้อมูลที่ท่านได้กรอกลงบนเว็บไซต์ เอกสารต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านร่วมกิจกรรมกับเรา ข้อมูลที่ท่านให้เมื่อติดต่อเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากเราเก็บข้อมูลไปแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • สร้างและจัดการบัญชี (Account) ของท่าน และติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการด้วย
 • ยืนยันตัวตนของท่าน หรือตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของเรา
 • ประมวล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน
 • ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์หรือบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำโฆษณาและการตลาด วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา
 • รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านเครือข่ายของเรา คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน
 • สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมายข้อบังคับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการแก่ท่านหรือการประกอบธุรกิจของเรา เราอาจเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลกับ
  • ผู้รับจ้างของบริษัทที่ให้บริการ สร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ และเว็บไซต์
  • บริษัทหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเคดิต หรือช่องทางอื่น การบริการขนส่ง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านเท่านั้น
 • ผู้ขาย ผู้ให้บริการที่ขายสินค้า หรือ ให้บริการบนเว็บไซต์
 • นอกจากกรณีข้างต้น ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราอาจเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ เช่น เปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการสอบสวนการกระทำอันอาจผิดกฎหมายโดยที่เราไม่สามารถขอความยินยอมจากท่าน

การเข้าถึงและการแก้ไขส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คุณอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการลงชื่อเข้าใช้ในรายการประวัติสมาชิกบนเว็บไซต์ www.hobbyqr.com เราจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากท่านเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้กับเรานั้นมีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กรุณาติดต่อเรา และเราจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขควบคู่ไปกับท่าน ทางบริษัท ฯ จะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวตามคำร้องขอจากบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวสามารถแสดงได้ว่าท่านได้มอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านร่วมกับบริษัท ฯ

การใช้ Cookies

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ Hobbyqr ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท อัลฟ่ากีค จำกัด (Alphageek Co., Ltd.) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีก เพื่อให้เราสามารถให้บริการเว็บไซต์แก่ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องติดตั้ง Cookies ลงบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ และวิธีการที่เราใช้ Cookies บนเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมได้ที่ Cookies notice

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ Hobbyqr ในฐานะเจ้าของข้อมูล เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่าน เพื่อมิให้มีการเปิดเผย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเราได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งการประมวล การเก็บข้อมูล และการโอนถ่ายข้อมูล และจำกัดพนักงานของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการรับรู้หรือการยินยอมจากคุณ คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดย ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ Hobbyqr ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ Hobbyqr ต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อ ได้ที่เว็บไซต์ Hobbyqr

ที่อยู่ : เลขที่19 ชั้น3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00-18.00 .)

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

Customer Policy

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • ให้เกียรติลูกค้าและมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม และเท่าเทียมให้แก่ลูกค้า
 • มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับข้อเสนอแนะ และคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและ บริการที่จำเป็น รวมถึงได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ ไม่เกินจริง และไม่บิดเบือน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย
 • มีการอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการลูกค้าของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบริการเดียวกัน
 • ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า และมี
  หน้าที่รับผิดชอบในการใช้ เเละรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
 • มีระบบการรับประกันสินค้า/บริการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
 • ธุรกิจมีการรวบรวมปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้า เพื่อปรับปรุงแก้ไขสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

Partners Policy

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญกับคู่ค้า มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
 • มีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า รักษาความลับของคู่ค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
 • มีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากันเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
 • มีนโยบายการดูแลลูกค้าของคู่ค้าด้วยมาตรฐานการบริการเดียวกัน ไม่มีการตัดราคาคู่ค้าในตลาดเดียวกัน โดยมีการออกหนังสือธุรการชัดเจนในการมอบสิทธิให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
 • มีการอบรมพนักงานของคู่ค้า พัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการลูกค้าของทางคู่ค้า เป็นมาตรฐานการบริการเดียวกันกับบริษัท